POJAWIAJĄCE SIĘ INFORMACJE

Sąsiedzi orzekli, że choruje on na „zapaść”, i wezwali znachora. Znachor stwierdził, że trzeba chorego siedmiokrotnie przeciągnąć pod siódmym szcze­blem drabiny opartej o stodołę. Po zabiegu pa­cjent oświadczył, że czuje się dobrze. „Słowo Polskie” z 1962 roku informowało: Włoch Ernesto Bonomi oczekiwał w poczekalni merostwa na przyjęcie przez burmistrza, któ­remu chciał złożyć dokumenty potrzebne do za­warcia… Read More »

KORZYSTANIE Z POŚREDNICTWA

Są także tacy, którzy korzystają z pośrednictwa wróżek i astrologów, chcąc za pomocą techniki magicznej uchylić rąbka przyszłości, a także i tacy, którzy korzystają z usług znachorów i zaklinaczy.W kulturach współczesnych elementy ma­gii szczególnie często występują w życiu i po­stępowaniu ludzi pewnych zawodów: sportow­ców, marynarzy, rybaków, lotników oblatywa­czy, aktorów, artystów, a także amatorów prze­różnych gier,… Read More »

ZBLIŻONA DOKTRYNA

Na zbliżonej doktrynie oparte były europej­skie formuły modlitewno-zaklęciowe, publiko­wane w zbiorkach z XVII i XVIII wieku. Wy­mawianie ich miało – uchronić wiernych przed przykrymi następstwami. Miały one zabezpie­czać przed burzą, upiorami, czarownicami (m. in. ta modlitwa-zaklęcie miała aprobatę papie­ża Urbana VIII iz 1635 roku), zarazą czy mo­rowym powietrzem. Niektóre z tych modli tewek były wymawiane… Read More »

WEDŁUG PRZEKONANIA

Z przyjęcia istnienia „substan­cji magicznej”, dającej się dosłownie chwycić, strząsnąć i obmyć, wynikała logicznie możliwość stosowania techniki magicznej opracowanej bar­dzo dokładnie w staroindyjskim podręczniku pt. Kausika-Sutra. Wśród wielu stwierdzeń odnaj­dujemy m. im. takie: urodzajność można ukraść sąsiadowi i przenieść na własną siedzibę, na rywalkę można rzucić „bezpłodność”, a grzech popełniony obmyć wodą i zetrzeć cudownym… Read More »

NAUKI PRZYRODNICZE

Przykład ten wskazuje w sposób nie­zmiernie wyrazisty na pośrednie powiązania magii z techniką realną i wiedzą empiryczną. W Chinach zasady działalności gospodarczej, jak kalkulacja kosztów, użyteczność, sprawność techniczna, były podporządkowane wymogom magicznym. Przy budowie kanału, drogi, mo­stu obierano często rozwiązania niesłychanie niewygodne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia Europejczyka, ale za to nie wywołujące, według… Read More »

STWORZONY SYSTEM NAUK

Jeśli jednak zdarzyło się mi­mo wszystko nieszczęście, wówczas kapłan le­czył, uwalniał i oczyszczał od skażenia przez siły wrogie. W tym celu wypowiadał zaklęcia, odmawiał modlitwy, posługiwał się różnymi środkami „dezynfekującymi”: wodą, ogniem, kadzidłem itd. Najpierw starał się stwierdzić powody zła. Znając i wypowiadając imię (na. zwę) właściwego przeciwnika zdobywał nad nim moc. Następnie starał się… Read More »

W DAWNYCH CZASACH

Na skale stojącej w pobliżu jeziora Onega (ZSRR) znaleziono bardzo wyrazisty obraz (po­chodzący prawdopodobnie sprzed 4000 lat). Obraz ten przedstawia myśliwego przebranego za zwierzaka i goniącego uciekające zwierzę. Myśliwy ten był zapewne czarownikiem ple­mienia (wskazuje na to symbol nieba, trzyma­li my przez myśliwego w rękach zamiast broni) pomagającym współbratymcom w polowa­niu.W związku z tym, że nie… Read More »

MATERIALNE FAKTY

Te materialne fakty utrwalające ów­czesne skojarzenia, wyobrażenia, stany psy­chiczne i egzystencjalne, poglądy i skojarzenia człowieka wiąże się z magią płodności i magią łowiecką. W mogiłach okresu oryniackiego zwło­ki często chowano z licznymi ozdobami (tzw. przedmiotami towarzyszącymi), m. in. z przed­miotami kamiennymi i kościanymi, przedsta­wiającymi statuetki nagich kobiet. Wspólną ce­chą wszystkich tych przedmiotów jest podkresienie jedynie… Read More »

W OCZEKIWANIACH

Właśnie w tych ocze­kiwaniach, a nie w pozaziemskich obietnicach kryje się przyciągająca siła religii. Tezę naszą potwierdza m. in. następująca wypowiedź: „Bóg, który nie potrafi zatrzymać nagle słońca, który nie potrafi ożywić nasienia ani zmarłego czło­wieka, który nie może w każdej chwili zabrać z powrotem ducha, którym obdarzył żyjącą isto­tę, który nie potrafi tak uczynić,… Read More »

NAJTRWALSZE ELEMENTY

Magia jest jednym z najpowszechniejszych i najtrwalszych elementów każdej kultury, w tym i każdej religii historycznej, od począt­ków jej powstania do najwyższych etapów jej rozwoju. Wierzenia religijne ludów od najbar­dziej prymitywnych — jak na przykład ple­miona australijskie — do ludów starej i wy­soko rozwiniętej kultury i cywilizacji w Azji i Europie przesycone są elementami magii.W… Read More »